Telefon: (+372) 53 482 880 - E-post: info@are.edu.ee
Enter any Slogan or Link here.

Dokumendid.

Are Kooli põhimäärus

Are Kooli kodukord

Kodukorra lisa 1: meetmed koroonaviiruse leviku tõkestamiseks Are koolis

Kodukorra lisa 2: õppetöö korraldus täieliku ja osalise distantsõppe perioodil

Are Kooli Suigu lasteaia kodukord

Are Kooli vastuvõtu tingimused ja kord

Are Kooli Suigu lasteaia lahtioleku ajad

Are Kooli õppekava üldosa

Are Kooli ainekavad

Are Kooli töökorralduse reeglid

Are Kooli sisehindamise kord

Are Kooli ametijuhendid

Kooli astumise avaldus pdf

Kooli astumise avaldus Word

Are Kooli lasteaia kodukorra lisa 1 – lapse terviseseisundi hindamine

Pedagoogi vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord

Are Kooli arengukava aastateks 2020-2023

Are Kooli arengukava aastateks 2020-2023 kinnitamine

Are Kooli õpilasomavalitsuse põhimäärus

Loovtöö vormistamise juhend

Are Kooli palgakorralduse põhimõtted

Elukohajärgse kooli määramise tingimused ja kord

Kooli hoolekogu moodustamise alused ja töökord

Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise korra muutmine

Koolieelse lasteasutuse rahastamisel lapsevanema osalustasu kehtestamine

Koolitranspordiks isikliku sõiduauto kasutamise hüvitamise tingimused ja kord

Lasteaeda vastuvõtmise avaldus

Hariduse ja kultuuri alased eeskirjad ja korrad

Are Kooli isikuandmete töötlemise tingimused

Suigu lasteaia filmimise ja pildistamise kord

Back to Top