Telefon: (+372) 53 482 880 - E-post: info@are.edu.ee
Enter any Slogan or Link here.

Dokumendid.

Are Kooli põhimäärus

Are Kooli kodukord

Are Kooli lasteaia kodukord

Are Kooli õppekava üldosa

Are Kooli hindamisjuhend

Are Kooli ainekavad

Are Kooli töökorralduse reeglid

Klassijuhataja ametijuhend

Are Kooli hoolekogu moodustamine ja töökord

Õpilaste Are Kooli vastuvõtmise tingimused ja kord

Kooli astumise avaldus

Are Kooli lasteaia kodukorra lisa 1 – lapse terviseseisundi hindamine

Lasteaeda vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

Lasteaeda astumise avaldus

Koolieelse lasteasutuse vanemate poolt kaetava kohatasu määra kinnitamine

Pedagoogi vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord

Arenguvestluse korraldamise tingimused ja kord

Meelespea õpilastele ja lapsevanematele

Are Kooli arengukava aastateks 2016-2019

Are Põhikooli arengukava aastateks 2011-2015

Are Kooli õpilasomavalitsuse põhimäärus

Loovtöö vormistamise juhend

Back to Top