Kodukord

ARE PÕHIKOOLI KODUKORD

Kooli kodukorra kehtestab kooli direktor põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (edaspidi PGS) § 68 lg 1 alusel.

 

 1. ÜLDSÄTTED

1.1  Are Põhikoolis (edaspidi kool) austavad kõik kooli töötajad ja õpilased kõigi õpilaste õigust õppida ning töötajate õigust teha oma tööd.   Vastastikune suhtlemine on lugupidav ja sõbralik.

1.2  Kodukorraga kehtestatakse reeglid, mis on õpilastele, kooli töötajatele ja lastevanematele täitmiseks kohustuslikud.

1.3  Kodukorra kaudu näeb lapsevanem, et koolis on tagatud tema lapse füüsiline ja vaimne turvalisus ning tervis ja et tema lapsele luuakse tingimused õppimiseks ning individuaalsust arvestavaks arenguks.

1.4  Kodukorra kaudu näeb õpilane, et koolis õppida on turvaline, temast hoolitakse ja temasse suhtutakse lugupidavalt ning kool on mõeldud õpilase jaoks põhihariduse omandamiseks.

1.5  Kooli kodukord on avalik dokument, millega saab tutvuda kooli kodulehel ja kooli raamatukogus. Kooli kodukord on üleval ka õpilastele nähtavas kohas, milleks on kooli infostend.

 

 1. KOOLI PÄEVAKAVA

2.1  Koolimaja peauks avatakse 7.40 ja suletakse 17.00. Õppetunnid algavad koolis kell 8.40.

2.2  Õppetund kestab 45 minutit, vahetund 10 minutit.

2.3  Söögivahetunni pikkuseks on 20 minutit. Sööma minnakse organiseeritult koos õpetajaga, kelle tunnist tullakse. Sööklas on heaks tavaks pidada kinni üldlevinud lauakommetest, mida tutvustab õpilastele klassijuhataja. Üldjuhul söögiga söögisaalist ei lahkuta.

2.4  Koolis töötab pikapäevarühm 1.-4. klassi õpilastele. Pikapäevarühm alustab tööd vastavalt tunniplaanile ja lõpetab hiljemalt kell 15.00 (reedel kell 14.10).

2.5  Vahetund on mõeldud puhkuseks, suhtlemiseks, mängimiseks või muuks vabaks tegevuseks kooli siseruumides või kooliõues. Õue minnes vahetatakse jalatsid, vajadusel pannakse selga õueriided. Mängides ei häirita kaaslasi. Treppidel, akendel, ustega jm tervist ohustav mängimine on keelatud. Talvel peetakse lumesõda vaid spordiplatsil.

2.6  Õpilase päevakava ning muudatused selles tehakse õpilasele ja lapsevanemale teatavaks klassijuhataja poolt kokkulepitud vormis.

2.7  Kui õpilasel või vanemal ei ole võimalik saada teavet elektroonilise õppeinfosüsteemi või kooli kodulehe vahendusel, siis tehakse õpilasele või vanemale kooli päevakavast õpilasele kohalduv osa teatavaks viisil, milles kool lepib õpilase ja vanemaga kokku individuaalselt.

 

 1. ÕPPETÖÖ

3.1  Koolis on õppe- ja kasvatustöö põhivormiks õppetund. Õppetunnid toimuvad koolis või väljaspool kooli ekskursiooni või õppekäiguna.

3.2  Õpilane võtab osa kõigist kooli õppekavaga ettenähtud tundidest. Õpilane viibib õppetunni ajal tunnis.

3.3  Probleemide esmane lahendaja on aineõpetaja või klassijuhataja.

3.4  Õppetunnis järgib õpilane järgmist korda:

– tundi alustades ja täiskasvanu klassi sisenedes tõuseb õpilane püsti;

– tunnist lubatakse lahkuda vaid põhjendatud vajaduse korral selleks õpetajalt eelneva loa saamisel;

– õppetunni ajaks lülitatakse välja mobiiltelefon ja teised õppetöösse mittepuutuvad seadmed;

– õpilane järgib tunnis aineõpetaja kehtestatud reegleid;

– õpilasel peavad kaasas olema kõik tunniks vajalikud õppevahendid ja õpilaspäevik, kuhu õpilane märgib kõik kodused tööd;

– kehalise kasvatuse tunnis kannab õpilane selleks sobivat spordiriietust ja –jalatseid, pikad juuksed peavad olema kinnitatud;

– õpilasel ei ole õigust segada kaasõpilaste ega õpetajate tööd tunnis;

– õpilane ei hiline õppetundi. Hilinemise korral teavitab õpilane aineõpetajat hilinemise põhjusest. Põhjuseta hilinemine mõjutab õpilase hoolsuse ja käitumise hinnet;

– pärast iga õppetunni lõppu korrastab õpilane oma õppekoha.

3.5  Õpitulemuste hindamise põhimõtteid ja korda tutvustab klassi- või aineõpetaja õppeaasta alguses. Õpilastele tutvustatakse hindamiskriteeriume, hindamissagedust ja aega (kontrolltööde toimumise ajad), selgitatakse kokkuvõtva hinde kujunemist.

 

 1. KÄITUMINE

4.1  Kooli õpilane – töötaja käitub viisakalt ja lugupidavalt töötajate, õpilaste ja teiste täiskasvanute suhtes, üksteist tervitatakse viisakalt nii koolimajas kui muudes avalikes kohtades.

4.2  Õpilaste ja koolitöötajate välimus ja riietus on hoolitsetud, puhas ja korrektne (igapäevasteks kooliriieteks ei sobi õlgu paljastavad topid/kleidid, dressid).

4.3  Välisriietuse, peakatted ja jalanõud jätab õpilane garderoobi. Üleriiete taskutesse ei jäeta raha, dokumente, võtmeid ega väärisesemeid.

4.4  Pidulikel üritustel kannavad tüdrukud valget pluusi (mitte T-särki), tumedat seelikut või pikki pükse. Poisid kannavad valget triiksärki, tumedaid pükse.

4.5  Kogunemistele kooli saali tuleb õpilane koos klassi ja klassijuhatajaga (aineõpetajaga), on viisakas ja tähelepanelik kuulaja/vaataja.

4.6  Õppetöövälistel üritustel (matkadel, reisidel, ühiskülastustel, võistlustel jne) viibides esindab õpilane väärikalt ennast ja oma kooli. Õpilane täidab täpselt õpetajate ja teiste juhendavate täiskasvanute korraldusi, liikluseeskirju ja transpordi kasutamise reegleid, käitub viisakalt ja kaaskodanikke arvestades; looduses viibides käitub õpilane loodushoidlikult.

4.7  Tundide ajal liigutakse koolimajas vaikselt ja koridorides valjult ei räägita.

4.8  Õpilane ja kooli töötaja kannab vastutust kooli poolt soetatud ning tema kasutusse antud õppevahendite ja õpikute otstarbekohase kasutamise eest. Suvevaheajale minnes või koolist lahkudes on õpilane/kooli töötaja kohustatud tagastama õpilase/kooli töötaja kasutusse antud õppevahendid ja õpikud. Õppevahendi või õpiku tahtliku rikkumise või kaotamise korral tuleb see asendada või hüvitada.

4.9  Kooli kodukorra täitmine on seotud hinnanguga õpilase hoolsusele ja käitumisele.

4.10  Õpilased ja kooli töötajad pargivad oma liiklusvahendi (auto, rolleri) koolimaja kõrval asuvale parkimisplatsile ja jalgratta koolimaja taha jalgrattahoidjasse.

 

 1. ÕPILASE ARENGU TOETAMINE

5.1  Õpilase arengu toetamiseks korraldatakse tema ja vanema(-te)ga vähemalt üks kord õppeaasta jooksul arenguvestlus, mis toimub vastavalt kehtestatud arenguvestluse korrale.

5.2  Õpilasega tegeleb vajadusel logopeed.

5.3  Õpilasel on õigus osaleda õppekavavälises tegevuses ning kasutada tasuta kooli rajatisi, ruume, õppe-, spordi-, tehnilisi- ja muid vahendeid ning raamatukogu vastavalt ruumide kasutuskorrale neid tahtlikult lõhkumata või rikkumata. Kooli ruumide ja vahendite kasutamine toimub kooli töötaja järelvalve all.

5.4  Õpilasel, kellel tekib ajutine mahajäämus eeldatavatel õpitulemuste saavutamisel, on võimalus täiendavale pedagoogilisele juhendamisele väljaspool õppetunde. Õpiraskuste korral ja õpetaja soovitusel osaleb õpilane konsultatsioonitundides.

5.5  Kool ja kodu teevad koostööd õpilase põhihariduse eduka omandamise nimel. Kodune töö on õpilase iseseisev töö, mille tegemiseks on õpetaja juhendanud õpilast ja mille õpilane on märkinud oma õpilaspäevikusse. Koduste tööde maht on põhjendatud, individuaalne ning jätab õpilasele aega ka huvitegevuseks ning vaba aja veetmiseks. Õpetaja täidab e-kooli iga tööpäeva lõpus hiljemalt kella 19.00-ks.

 

 1. ÕPPETÖÖST PUUDUMINE

6.1  Õppest puudumise mõjuvateks põhjusteks on:

 1. õpilase haigestumine või temale tervishoiuteenuse osutamine;
 2. olulised perekondlikud põhjused;
 3. kooli esindamine üritustel, konkurssidel või võistlustel osalemine;
 4. läbimatu koolitee või muu vääramatu jõud, sealhulgas ilmastikutingimused, mille puhul on põhjendatud õppest puudumine. 1.-6. kl õpilased võivad koju jääda, kui õhutemperatuur on -20°C või madalam ning pole tagatud transporti kodu ja kooli vahel; 7.-9. kl õpilased võivad koju jääda, kui õhutemperatuur on -25°C või külmem.

6.2  Vältimatu vajaduse korral pikemalt puududa küsivad õpilane ja lapsevanem eelnevalt loa klassijuhatajalt.

6.3  Vanem teavitab õpilase õppetööst puudumise esimesel päeval klassijuhatajat või kooli (telefonikõne, SMS, tõend e-koolis).

6.4  Kui vanem ei ole järgmiseks õppepäevaks kooli või klassijuhatajat teavitanud õpilase puudumise põhjusest, võtab koduga ühendust kool.

6.5  Kui klassijuhatajal on tekkinud põhjendatud kahtlus, et õpilase puudumise põhjendamisel on esitatud ebaõigeid andmeid või lapsevanem ei ole õpilase puudumisest teavitanud, on koolil õigus taotleda vanematelt täiendavaid selgitusi või pöörduda vallavalitsuse poole, kes rakendab meetmeid koolikohustuse tagamiseks.

6.6  Kui õpetaja või õpilane lahkub õppepäeva jooksul, siis teavitab ta sellest vastavalt direktorit, klassijuhatajat või aineõpetajat.

6.7  Üksikust ainetunnist puudumisest informeerib õpilane aineõpetajat või klassijuhatajat ette. Kui see võimalus puudub, selgitab põhjused hiljemalt järgmise tööpäeva jooksul või esitab tõendi.

6.8  Puudumise põhjuse aktsepteeritavuse üle otsustab üksiku ainetunni korral aineõpetaja või aineõpetaja koos klassijuhatajaga; õppepäeva korral klassijuhataja. Õpilasel on õigus pöörduda protestiga direktori poole.

6.9  Kui õpilane võtab osa klassivälisest üritusest, teavitab klassijuhataja või ürituse eest vastutaja lapsevanemat ja aineõpetajaid vähemalt 1 päev enne ürituse toimumist.

6.10  Põhjuseta puudumine mõjutab õpilase käitumise ja hoolsuse hinnet.

 

 1. HINNETEST JA HINNANGUTEST TEAVITAMINE

7.1  Lapsevanemal või eestkostjal on õigus saada teavet õpilase hinnete kohta õpetajatelt või klassijuhatajalt.

7.2  Õpitulemuste, käitumise ja hoolsuse hindamise põhimõtteid ja korda tutvustatakse lapsevanematele klassi infotundides, soovi korral ka individuaalselt.

7.3  Arvestuslikud hinded ja protsessihinded tehakse lapsevanemale teatavaks e-koolis, lapsevanema soovil 1-2 korda veerandis hinnetelehe kaudu, kokkuvõtvad hinded klassitunnistusel ja e- koolis.

7.4  Õpilane on kohustatud koolist saadud teated andma edasi oma vanematele.

 

 1. KOOLI TUNNUSTUSMEETMED

8.1  Õpilasi tunnustatakse vastavalt koolis kehtestatud korrale. Õpilase tunnustamise vormid on:

 • suuline kiitus,
 • kirjalik kiitus e- koolis ja õpilaspäevikus,
 • kiitus direktori käskkirjaga, tänukiri, kiituskiri või diplom.

 

 1. TURVALISUSE TAGAMINE

9.1  Kooli territooriumil ei kasutata vaimset ega füüsilist vägivalda.

9.2  Õpilaste ning kooli töötajate vaimset või füüsilist turvalisust ohustavatest juhtumitest teavitatakse viivitamatult kohalviibivat õpetajat või koolitöötajat, kes vajadusel teavitab päästeteenistust, klassijuhatajat ja õppealajuhatajat või direktorit.

9.3  Direktor, klassijuhataja või õppealajuhataja teavitab nimetatud olukorrast õpilase vanemat.

9.4  Süüteo avastamisel kutsub direktor või õppealajuhataja kohale korrakaitseorgani, kes tegeleb süüteo toime pannud isikuga edasi vastavalt oma pädevusele.

9.5  Vajadusel võtab direktor või õppealajuhataja juhtumis osalenud isikutelt ja pealtnägijatelt kirjalikud seletused.

9.6  Õpilaselt kirjaliku seletuse võtmisest teavitab direktor õpilase vanemat, kellel on õigus tutvuda õpilase poolt antud seletuse ja juhtumi kohta koostatud dokumentidega.

9.7  Loodusainete, kunstiõpetuse, tööõpetuse ja arvutiõpetuse klassis täidavad õpilased nende ruumide kasutamise eri- ja ohutusnõudeid.

9.8  Ekskursiooni, matka, õppekäigu jm koolivälise ürituse korraldaja peab tagama, et lapsevanemad oleks sellest teadlikud, viib läbi õpilaste instrueerimise, kusjuures peab silmas ohufaktoreid, mis tulenevad konkreetsest marsruudist, sihtkohast, aastaajast, õpilase vanusest.

9.9  Igast raskemast õnnetus- või hädaolukorrast koolis (pommiähvardus, tulekahju, terrorism) tuleb kohe teavitada kooli direktorit ja/või päästeameti häirekeskust telefonil 112.

9.10  Koolipäeva ajal võib õpilane kooli territooriumilt lahkuda vaid aineõpetaja, klassijuhataja või direktori loal.

9.11  Kooli territooriumile on keelatud tuua ja/või pruukida alkoholi, tubakatooteid (sh e-sigarette), narkootilisi ja psühhotroopseid aineid.

9.12  Kooli kodukorda ja muid koolis kehtivaid üldkohustuslikke nõudeid (tuleohutus jms) tutvustatakse õpilastele ja lapsevanematele enne õpilase õppima asumist, töötajale enne tööleasumist; õpilastele, lapsevanematele ja õpetajatele enne kodukorra muudatuste jõustumist.

9.13  Õppetööks mittevajalikke ja ohtlikke (teravad, kergesti süttivad, plahvatusohtlikud vms) esemeid õpilane kooli kaasa ei võta. Õpetajal on õigus sellised esemed hoiule võtta. Asjad tagastatakse lapsevanemale või koolipäeva lõppedes lapsevanema nõusolekul õpilasele aineõpetaja või direktori poolt.

 

 10. KOOLI KODUKORRA RIKKUMISEL RAKENDATAVAD MEETMED

10.1  Koolil on õpilase suhtes õigus rakendada põhjendatud, asjakohaseid ja proportsionaalseid tugi- ja mõjutusmeetmeid.

10.2  Mõjutusvahendi valikul tuleb arvestada rikkumise asjaoludega, õpilase hinnanguga oma teole, õpilase varasema käitumisega ja muude oluliste asjaoludega, mis võisid mõjutada õpilase käitumist.

10.3  Õpilase mõjutamise vormid on:

 • suuline märkus;
 • kirjalik märkus;
 • õpilase käitumise arutamine vanemaga;
 • õpilasega tema käitumise arutamine direktori juures;
 • õpilasega tema käitumise arutamine õppenõukogus või hoolekogus;
 • kirjalik noomitus;
 • õppetunnist eemaldamine koos kohustusega viibida määratud kohas ja saavutada tunni lõpuks nõutavad õpitulemused, kool tagab järelevalve õpilase üle;
 • ajutine õppes osalemise keeld 10 õppepäeva ulatuses ühe poolaasta jooksul (vastavalt õppenõukogu otsusele) koos kohustusega saavutada selle perioodi lõpul nõutavad õpitulemused.

10.4  Mõjutusmeetmete rakendamise otsustab kooli direktor või klassijuhataja, vajadusel kaasatakse lapsevanemad, õppenõukogu, tugispetsialistid.

10.5  Mõjutusvahendi kohaldamisest teavitatakse lapsevanemat. Õpilasel ja tema vanematel on õigus mõjutusvahendi kohaldamisega mittenõustumise korral pöörduda Are vallavanema poole.

10.6  Kui õpilane tarvitab kooli territooriumil alkohoolset jooki, tubakatooteid, narkootilist või psühhotroopset ainet või on toime pannud karistusseadustikus ettenähtud kuriteokoosseisule vastava õigusvastase teo või on toime pannud karistusseadustikus või muus seaduses ettenähtud väärteokoosseisule vastava õigusvastase teo või ei täida koolikohustust tulenevalt Eesti Vabariigi haridusseaduse §8, siis kool informeerib vastavalt olukorrale Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud korras lapsevanemat, kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajat, politseid, alaealiste komisjoni või esitab avalduse kohtule.

10.7  Koolil on õigus konfiskeerida keelatud ained ja/või esemed.

 

Kooli kodukorra koostamisel on lähtutud järgnevatest õigusaktidest:

 • Nõuded õpilase käitumisele (PRÕK §19 lg 5).
 • Õpilaste ning kooli töötajate vaimse või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamine, neile reageerimise, nendest teavitamise ning aset leidnud juhtumite lahendamise kord (PGS §44 lg 2, §91 lg 4).
 • Õpilase ja tema seadusliku esindaja teavitamise kord hindamise korraldusest koolis ning õpilase hinnetest ja talle antud hinnangutest (PGS § 89 lg 8).
 • Õpikute, töövihikute, tööraamatute ja töölehtede kasutamise ning õpikute koolile tagastamise kord (PGS §20 lg 2).
 • Temperatuuri mõju õppetegevuse korraldamisele (sotsiaalministri määrus nr 94/11.12.2009 „Tervisenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele” §9).
 • Õppest puudumisest teavitamise kord (PGS §35 lg 3, §36).
 • Tugi- ja mõjutusmeetmete rakendamisest teavitamise kord (PGS §58 lg 9).
 • Õpilase õigus kasutada õppekavavälises tegevuses tasuta oma kooli rajatisi, ruume, raamatukogu, õppe-, spordi-, tehnilisi ja muid vahendeid (PGS §40 lg 2).
 • Kooli hoiule antud esemete hoidmise ja nende tagastamise kord (PGS §58 lg5).

 

 

Kinnitatud

direktori käskkirjaga

04/23.09.2014