Aasta tegijad!

TORI VALLA AASTA HARIDUSTÖÖTAJA 2021
Are Kooli klassiõpetaja ja õppejuht AIVE ANNUSTE
Aive on innovaatilisi ideid rakendav, klassist ühtse ja loomingulise meeskonna loonud Õpetaja, Lions klubi liige, kelle südameasjaks on andekate ja tuge vajavate noorte toetamine, õpetajaid toetav ja motiveeriv Are kooli õppejuht.
Aive väärtustab õpitava seostamist tegeliku eluga. Ta osaleb õpilastega õppekava toetavates praktilistes õppeprogrammides, klassiga külastatakse sageli teatreid. Kauaaegse giidina viib õpetaja lastele läbi Eestimaad tutvustavaid õppepäevi. Tundides rakendab Aive aktiivõppemeetodeid. Aive on enda klassiruumist loonud hubase, loomingulise, õppimist toetava keskkonna. Aive on õpetanud lapsed arvamust avaldama, arutlema, üksteist kuulama. Tema 3.klassi õpilased on väga digipädevad, informaatika on igapäevaselt lõimitud teiste õppeainetega. Aive ainetunnid on alati mõtestatud, põhjalikkusega ettevalmistatud, lastele põnevad ja õppima motiveerivad.
Aive klassis on avatud ja usalduslik õhkkond, lapsed teavad, et õpetaja aitab alati leida lahendused probleemidele, oskab nõu anda. Aive on väljapeetud, samas muheda huumorimeelega õpetaja, kes innustab lapsi olema heatahtlikud ja hoolivad.
Aive rakendab õpilaste tugevusi klassikaaslastele millegi uue õpetamiseks. Lapsed suhtuvad suure austusega kaasõpilaste arvamuse avaldamisse, esitlustesse, juhendamisse, teadmiste jagamisse. Aive sõnul on 1.klassi omavahel võistlejatest saanud 3.klassiks üksteiselt nõu küsivad kaaslased, kes teavad, et igaühel neist on oma tugevad küljed. Õpetaja Aive klassi lastest saab alati ühtne meeskond, kes kasutades omaalgatust organiseerivad üritusi ja tegevusi ning arvestavad seejuures, et igal lapsel oleks organiseerimisel oma roll. Ainetunde muudab Aive loovaks konkurssidel, näiteks ERRi fantaasia-, ERMi luule- ja riiklikul leiutajate konkursil osalemisega. Loovülesanded, kunstitööd, eneseväljendusoskust arendavad tööd on Aive klassi igapäevaelu osa, kuhu kaasatakse ka peresid.
Aive on väga lugupeetud inimene Are piirkonnas. Tema klassi lapsevanemad on öelnud, et see on tõeline õnn, et laps Aive klassis käia saab, sest põhjalikult ettevalmistatud tundidele lisaks seisab
ta enda õpilaste heaolu eest, suhtleb igapäevaselt lapsevanematega, nõustab ja aitab. Ta on “sillaks” teiste õpetajate ja enda õpilaste ning vanemate vahel, ühiselt leitakse võimalus iga lapse toetamiseks.
Aive peab laste õpetamise kõrval oluliseks ka ise õppimist. Eriti hingelähedased on talle aktiivõppemeetodite rakendamine ainetundides ning digipädevus. Õpetaja viib kolleegidele läbi praktilisi sisekoolitusi. Are kool kasutab Aive algatusel ja juhtimisel Office Teamsi keskkonda, e-õppe läbiviimine on tänu õppejuht Aivele ühtne kogu koolil. Õpetajatel ja õpilastel on oskused läbi viia ja osaleda videotundides, ekraani jagada, ülesandeid koostada, lahendada, üles laadida. Aive on tutvustanud kolleegidele iganädalastel koosolekutel järjest uuenevaid võimalusi, kuidas õpetaja saab kasutada digitaalseid tööriistu õpilaste juhendamiseks ja huvi tekitamiseks erinevate õppeainete vastu.

Aasta lasteaiaõpetaja 2021 AELIKA KURGMANN
Aelika on hea huumorimeelega, sportlik ja põhjalik lasteaiaõpetaja, kes justkui lapse silmade läbi oskab neile valida kõige arendavamaid mänguvahendeid ning kes igasse tegevusse panustab maksimaalselt, arvestades iga lapse arengupotentsiaali.
Aelika on põhjalik, kes on loonud hubase, loovmängu ning laste omavahelist suhtlemist soosiva õpi- ja kasvukeskkonna. Ta on maksimalist, kes pühendub tööpäeval jäägitult rühma lastele. Tema kavandatud tegevused on lastele põnevad, uurimist ja avastamist võimaldavad. Aelika rühma laste vabamäng üllatab loovuse ja laste suurepärase omavahelise suhtlemisega. Lastele on antud vahendid, mille abil nad ise midagi loovad. Õpetaja Aelika on üksikasjadeni läbi mõelnud lapse heaolu, loomise võimaluse, esteetilisuse ning eakohasuse.
Aelika kirg on arendavad lasteraamatud. Ta on heas mõttes kärsitu ega malda oodata, kui kõige uuem lastekirjandus lasteaeda soetatakse, seega ostab ta ise eakohast ja lapsi kõitvat uudiskirjandust. Sellega täieneb Aelika isiklik „lasteaia raamatukogu“ lasteraamatutega ning tema rühma lastel on õnn osa saada eakohastest ning hästi hoitud imelistest raamatutest.
Aelika jaoks on meeskond suure väärtusega. Ta tähtsustab rühmameeskonnas ühiste põhimõtete rakendamist, et lastel oleks turvaline ning meeldiv õpi- ja kasvukeskkond. Tema rühmameeskond on „ühise mütsi all“ ning lasteaias ühisüritusi organiseerides rõhutab Aelika alati, et teeme midagi sellist, et ikka kõik kaasa tuleksid. Aelika hoiab ja hoolitseb enda töökaaslaste eest, on alati toeks, kui keegi vajab abi.
Aelika kirg on ruumi- ja maastikukujundus. Ta oskab nüanssideni läbi mõelda, mis kuhu sobib ning selle ka ise teoks teha. Ainult kõige parem tulemus on Aelikale piisavalt hea. Tema kujundatud kodutalu ning selle ümbrust on tunnustatud „Kauni kodu“ tiitliga. Tunnustust väärivad ka tema loodud rühmaruumid lasteaias, seepärast pöörduvad kolleegid ja juhtkond Aelika poole alati, kui teemaks on ruumide või õueala kujundus.
Aelika on sportlane, seega liikumistegevused on tema lemmikud, olgu siis rühma lastega uisutades- suusatades või töökaaslastega tõukekelgumatkal käies.
Kolleegid kirjeldavad Aelikat konkreetse, põhjaliku, positiivse ning loomingulise õpetajana, kes alati on valmis nõu ja jõuga appi tulema ning kes alati järgib kokkulepitud põhimõtteid.

Aasta kolleeg lasteaias 2021 ILLE AASPALU
Ille on avatud suhtleja, lõbus ja tegus, sõbralik, vastutulelik ja abivalmis, kes kuulab mured ära ja leiab alati lahendused.